ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo politika nustato UAB „Pabaltijo turas“  asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises ir kitus aktualius klausimus asmens duomenų tvarkymo procese. Ji skirta informuoti Jus, kaip  UAB „Pabaltijo turas“  tvarko, renka  ir naudoja Jūsų pateiktus ar kitaip surinktus  Jūsų asmens duomenis. 

Ši politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir UAB „Pabaltijo turas“  veiklos pokyčius, todėl rekomenduojame ateityje ją peržiūrėti periodiškai. Naujausia Politikos versija skelbiama  bendrovės internetinėje svetainėje www.windbiketours.com

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BADR ir kituose teisės aktuose.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJĄ

UAB „Pabaltijo turas“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės kodass – 304263215, buveinės adresas – Vėjų g. 9 Gvildžių  km. Klaipėdos r. sav.. Kontaktinė informacija : elektroninio pašto adresas: info@windbiketours.com, telefonas+370 686 25044

Su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais prašome kreiptis: 

El paštu: info@windbiketours.com .

Arba paštu: adresu Vėjų g. 9 Gvildžių  km. Sendvario sen. Klaipėdos raj.

 

KOKIU TIKSLU UAB „PABALTIJO TURAS“ RENKA IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

UAB „Pabaltijo turas“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, kad galėtų Jums tinkamai ir kokybiški teikti  turizmo paslaugas.

 • Sudaryti su Jumis  turizmo  paslaugų ar produktų sutartis ir tinkamai ir kokybiškai  jas vykdyti, teikti kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas ir produktus;
 • Vykdyti Jūsų  užsakymus ir užklausas apie teikiamas paslaugas ir produktus, su Jumis susisiekti, bendrauti, siųsti pranešimus, atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus;
 • Naudoti Jūsų mokėjimo informaciją apskaitos, atsiskaitymų valdymo ir audito tikslais;
 • Naudoti Jūsų duomenis statistinei ir rinkos analizei, procesų optimizavimui,  sistemų testavimui, klientų apklausoms, aptarnavimo gerinimui  ir plėtrai,  siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus. 
 • Pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti.
 • Įvykdyti Bendrovei kylančias  ir taikomas  teisines  prievoles.
 • Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

UAB „Pabaltijo turas“  Jūsų sutikimu Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

Tiesioginės rinkodaros tikslu, kad  galėtų  el. ryšio priemonėmis siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, pateikdami informaciją apie naujas  teikiamas paslaugas,  papildomus produktus, nuolaidas,  akcijas,  lojalumo  programas.  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

UAB „Pabaltijo turas“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir kitais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų asmens duomenis yra: sutartis (žodinė ar rašytinė),  imperatyvūs teisės aktai reglamentuojantys įmonės veiklą, Jūsų sutikimas ir  UAB „Pabaltijo turas“ teisėtas interesas. 

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. 

Davę sutikimą naudoti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs sutinkate gauti informaciją apie UAB „Pabaltijo turas“ ir UAB „Pabaltijo turas“ partnerių siūlomas paslaugas ir prekes, akcijas, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis ir tiekiamomis prekėmis.

Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimą galite atšaukti susisiekę su mumis el. paštu: info@windbiketours.com taip pat kiekvieno pranešimo  apačioje  nurodyta tvarka, kaip galite išreikšti nesutikimą paspaudę atitinkamą pranešime  esančią nuorodą dėl sutikimo atšaukimo.

KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪI TEIKIAMI?

UAB „Pabaltijo turas“, tvarkydama asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

UAB „Pabaltijo turas“  gali  pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia  Bendrovei paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui  pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.  Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai turi teisę  tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Pasitelkdami paslaugų teikėjus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą. Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • Buhalterines paslaugas teikiantys subjektai;
 • Informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • Apgyvendinimo, pervežimo paslaugas teikiantys subjektai;
 • Skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai; 
 • pašto ir kurjerių paslaugas teikiantys subjektai;
 • draudimo kompanijos draudiminių įvykių bei žalų administravimo atvejais;

Valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų. 

UAB „Pabaltijo turas“  naudoja įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekiant  apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir  informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų partneriai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. 

Vertinant, kad  informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu arba  mobiliuoju ryšiu saugumas ne visada gali  būti užtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų, bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra atliekamas Jums patiems prisiimant riziką.

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Informaciją saugome ir  tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir mūsų bendradarbiavimu.

Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome su Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkome tol, kol Jūs neatšaukiate savo sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

UAB „Pabaltijo turas“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. UAB „Pabaltijo turas“ naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo ar jų atskleidimo ar neteisėto sunaikinimo ar pakeitimo. Visi UAB „Pabaltijo turas“darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos UAB „Pabaltijo turas“pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą.

JŪSŲ TEISĖS, PAREIGOS  IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Jūs turite teisę pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas) ir prašymą (raštu, elektroninėmis priemonėmis):

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir / ar kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi ar netikslūs arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;
 • prašyti sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Jūs taip pat turite teisę:

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Pabaltijo turas“arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.
 • pateikti skundą. 

Įgyvendindami Jums suteiktas teises, pateikti savo prašymus  galite šioje politikoje nurodytais kontaktais el. paštu info@windbiketours.com arba paštu.    

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  nuo prašymo gavimo dienos. Išimtinais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, atsakymo pateikimo terminą pasiliekame teisę pratęsti iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių  dienų, apie tai Jus informuodami raštu.   

Jeigu Jūs manote, kad UAB „Pabaltijo turas“ nesilaiko ar netinkamai vykdo teisės aktuose numatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, Jūs galite kreiptis į UAB „Pabaltijo turas“su skundu. Mes Jūsų skundą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 20 darbo dienų. Jei  kilusių klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo nepavyks išspręsti  tiesiogiai su mumis  arba manote, kad su Jumis susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus,   Jūs rite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

PAREIGOS 

Pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs  patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis , neprieštaraujate, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų  teikiamus asmens duomenis,  pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei Jūs  pateikia per neapdairumą.

SLAPUKAI

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai yra naudojami UAB „Pabaltijo turas“ internetiniame puslapyje https://windbiketours.com/

Mūsų puslapyje slapukai yra naudojami siekiant  padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesnį ir patogesnį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu www.aboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Ši Politika galioja nuo 2018 ir yra skelbiama bendrovės internetinėje svetainėje https://windbiketours.com/